Czwartek - 11.02.2016 - 09:33:43
Urząd Miejski

Straż Miejska

Komendant: mgr inż. Tomasz Dziedziński


tel.: 77 40 92 105Do zakresu działania Wydziału należy:

  1. ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże), oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,

  2. kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych, oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,

  3. sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,

  4. kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno - remontowych,

  5. oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania,

  6. asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

  7. informowanie o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, oraz o pożarach - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,

  8. informowanie o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej - pogotowia ratunkowego,

  9. zabezpieczenia miejsc zdarzeń wymienionych w pkt. 7 do czasu przybycia właściwych służb,

10. dowożenie lub doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można uniknąć tego zagrożenia,

11. nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu stanowiska kierowcy.Opis:

Straż Miejska wykonuje swoje zadania i obowiązki w oparciu o Statut Straży Miejskiej nadany Zarządzeniem Nr 1/92 Burmistrza Miasta i Gminy Głuchołazy z dnia 2 stycznia 1992r., oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami).Kontakt e-mail ze Strażą Miejską w Głuchołazach:

sm@glucholazy.pl